Klient poszukujący prawnika może robić to samodzielnie tj. własnymi siłami i we własnym zakresie. Z różnych jednak powodów może postąpić inaczej. Wybiera wówczas pomoc osób trzecich, które są w stanie doprowadzić do kontaktu z poszukiwanym, odpowiednim i interesującym klienta prawnikiem.

Rynek takiej pomocy już istnieje, rozwija się dość dynamicznie i ma przed sobą przyszłość. Informacja staje się bowiem w coraz większym stopniu najbardziej pożądanym i poszukiwanym towarem. Na wspomnianym już rynku operują podmioty różnego rodzaju, świadczące cały szereg wyspecjalizowanych usług, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Dla potencjalnego klienta to nie tylko wyręka w pozyskiwaniu informacji, ale również szereg usług dodatkowych, takich jak fachowe doradztwo i wsparcie decyzyjne.

Nie bez znaczenia jest również uzyskiwanie doświadczenia w szukaniu prawnika, co przydaje się na przyszłość oraz daje podstawę do podejmowania przemyślanych i racjonalnych decyzji. Poniżej przedstawimy i ocenimy rolę poszczególnych podmiotów funkcjonujących na instytucjonalnym rynku poszukiwania prawnika.

 

Usługi / narzędzia informacyjne
↑↓

Przeznaczone do przekazywania klientom informacji o prawnikach lub do pomocy w doprowadzaniu do kontaktów między klientem a prawnikiem.

Usługi informacyjne mogą przybierać różną postać:

  • umożliwiania dostępu do informacji (firma udostępnia swój zasób informacyjny)
  • poszukiwania informacji na zlecenie (firma na zlecenie klienta poszukuje informacji)
  • weryfikowania już zebranych informacji (firma weryfikuje informacje zebrane przez klienta lub z innych źródeł)
  • fachowego doradztwo (firma dodatkowo udziela klientowi konsultacji, porad lub wyjaśnień w związku z poszukiwaniami)
  • wspomagania procesów decyzyjnych (firma dodatkowo udziela wskazań, poleceń lub rekomendacji prawnika)

Najczęściej są to biura numerów, infolinie o usługach prawniczych, serwisy internetowe (bazy danych).

Samorządy zawodowe
↑↓

Z reguły na stronach internetowych korporacji prawniczych są dostępne dla zainteresowanych listy zawodowe zawierające podstawowe informacje (imię i nazwisko, miejsca wykonywania zawodu, numer wpisu na listę). Coraz częściej dodawane są adresy i dane kontaktowe, specjalizacje, znajomość języków. Z reguły dane podstawowe można także uzyskać telefonicznie.

Stowarzyszenia i organizacje prawnicze
↑↓

Można poszukiwać informacji poprzez różnego rodzaju specjalistyczne stowarzyszenia, towarzystwa, zrzeszenia i inne związki prawników. Skupiają one swoje zainteresowania i działalność wokół określonego działu prawa (np. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji) lub zagadnień multidyscyplinarnych (np. Fundacja Prawo Europejskie). Dotyczy to również prawa obcego (np. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, Polsko-Francuskie Stowarzyszenie Prawników).

Pełniejsza lista teleadresowa takich stowarzyszeń i organizacji znajduje się na Polskim Serwerze Prawa w zakładce "Korporacje i stowarzyszenia"

Samorząd i organizacje gospodarcze
↑↓

Jedną z płaszczyzn ich działania jest ułatwianie członkom kontaktów z prawnikami. Do form takiej pomocy zalicza się organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów lub innych szkoleń z udziałem zaproszonych prawników. Nadto organizowanie tzw. dyżurów eksperckich, gdzie można bezpośrednio spotkać się lub porozumieć z prawnikiem (przez telefon lub Internet). Pewną ich odmianą jest publikowanie w wydawanych przez samorządy czasopismach porad prawnych lub danych adresowych prawników. Część z nich zatrudnia także prawników, z których usług mogą korzystać członkowie. Stąd już niedaleka droga do funkcjonowania mniej lub bardziej formalnego systemu poleceń czy rekomendacji określonych firm prawniczych lub prawników, a także tworzenia baz adresowych prawników (wewnętrznych lub udostępnianych publicznie np. w Internecie).

Pomoc państwa / z urzędu
↑↓

Pracownicy mogą zwracać się o ochronę i obronę swych praw i interesów pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy (informacje, porady prawne, zastępstwo prawne i procesowe).

Konsumenci mogą liczyć na pomoc Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzeczników konsumentów, wyspecjalizowanych rzeczników (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych), cały szereg różnego rodzaju inspekcji (handlowa, sanitarna, weterynaryjna, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), a także organizacji konsumenckich (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Państwo realizując tzw. prawo ubogich stworzyło tzw. pomoc prawną z urzędu. Osoby niezamożne na swój udokumentowany wniosek mają zapewnione w jej ramach porady prawne oraz zastępstwo prawne i procesowe. Nie można zapomnieć i o możliwości zwracania się do prokuratury o wszczynanie postępowań sądowych na rzecz obywateli, czy też o przyłączaniu się do już prowadzonych.