Nasza kancelaria jest firmą prawniczą o sprecyzowanym i zespołowym profilu działania. Koncentrujemy się na świadczeniu pomocy prawnej w obszarach następujących praktyk:

 • kapitał ludzki
 • obsługa przedsiębiorców
 • zastępstwo prawne i procesowe
 • nieruchomości, infrastruktura i ochrona środowiska
 • komunikacja rynkowa oraz dystrybucja produktów i usług
 

Praca wykonywana jest zespołowo przez prawników Kancelarii oraz - w razie potrzeby i zgody klienta - przez wspomagających ich ekspertów z innych dziedzin.

Nasze usługi adresujemy do przedsiębiorców i osób wykonujących określone zawody. Obsługujemy podmioty polskie (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz zagraniczne prowadzące w Polsce działalność gospodarczą (spółki zależne, powiązane, oddziały lub przedstawicielstwa spółek zagranicznych) oraz prowadzenie biznesowej działalności transgranicznej. Współpracujemy z innymi niezależnymi firmami prawniczymi, kancelarią doradców podatkowych, kancelarią rzeczników patentowych, co pozwala rozszerzać zakres pomocy prawnej i terytorium działania. Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi w języku angielskim i niemieckim.

 

Sposób działania

Lubimy to, co robimy i dzielimy się tym z Klientami
↑↓

Nasza aktywność nie ogranicza się do świadczenia pomocy prawnej. Jesteśmy również autorami książek i publikacji w czasopismach prawniczych i branżowych, bierzemy udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach jako wykładowcy, występujemy w mediach, uczestniczymy w sądownictwie polubownym, działamy w różnych organizacjach. Ta różnorodność form aktywności życiowej nie tylko daje komfort w pracy, lecz także zmusza nas do dyscypliny i samodoskonalenia, umożliwia pogłębianie i systematyzowanie wiedzy, zapobiega zawodowemu wypaleniu, a przede wszystkim pozwala dzielić się owocami naszej pracy z Klientami.

Patrzymy na sprawy z różnych punktów widzenia
↑↓

Sprawy różnią się nie tylko charakterem, rodzajem, stopniem skomplikowania czy wartością. Tym, co w praktyce decyduje o ich odmienności, jest punkt widzenia określony przez przepisy z różnych działów prawa i przez osoby, które są ze sprawą związane i mogą podejmować w związku z nią decyzje. Na tę samą sprawę można patrzeć z wielu punktów widzenia. Staramy się je odkryć, znaleźć ich podobieństwa i różnice, i spożytkować kompleksowo dla dobra Klienta.

Mamy wspólne doświadczenia z Klientami
↑↓

Naszą praktykę i karierę zawodową rozpoczynaliśmy jako prawnicy w biznesie lub administracji publicznej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż cześć z nas ma dodatkowe, poza prawniczym, wykształcenie. Uważamy, że takie doświadczenia pozwalają lepiej i pełniej zrozumieć potrzeby i wymagania Klientów, ich język zawodowy, posługiwać się fachowymi narzędziami, wnikać w istotę spraw i związanych z nimi problemów.

Znamy swoje mocne i słabe strony
↑↓

Nikt nie jest doskonały. Trzeba znać swoje mocne i słabe strony, by dobrze służyć Klientom. Dlatego każdy z naszych prawników specjalizuje się w określonych obszarach prawa i działalności Klientów, skupiając się na dziedzinach, w których ma największą wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Działamy stosownie do naszego potencjału
↑↓

Nasza Kancelaria nie jest dużą firmą prawniczą. Nie ukrywamy tego. Przeciwnie – widzimy w tym szanse dla Klienta: jesteśmy bardziej z nim związani, możemy szybciej reagować na jego potrzeby i wymagania, elastycznie dostosowywać się do zmian w jego funkcjonowaniu, zapewnić szybszą i lepszą komunikację. Poprzez strategię kooperacji z innymi firmami prawniczymi i doradczymi jesteśmy w stanie zapewnić pomoc klientowi. Nie rozbudzamy jednak oczekiwań, którym nie potrafimy sprostać.

 

Podejście usługowe

Jesteśmy Kancelarią zorientowaną na klienta. W naszych stosunkach z klientami proponujemy przyjęcia podejścia zaufania i dobrych wzajemnych relacji. Za ich konieczne elementy uważamy:

 • dwustronność relacji – otwartość, szczerość, chęć i wola współpracy, prowadzące do wzajemnej lojalności,
 • wzajemność i partnerstwo – zrównoważona relacja, nie nastawiona na chęć dominacji, wywyższenia się,
 • dobrą komunikację – konieczność niezakłóconego przepływu informacji, mówienia i słuchania się nawzajem,
 • jakość – dobre wyważenie relacji między potrzebą (oczekiwaniami) każdej ze stron a przełożeniem jej na standard wzajemnych stosunków i działań (na jakość mają wpływ obie strony i obie winny dbać o jej wysoki poziom),
 • rzetelność i rzeczowość – dołożenie wszelkich starań w rozpoznaniu i załatwieniu problemów klienta w sposób trafiający w ich istotę, a nie drugorzędne sprawy i zgodny z wcześniejszymi deklaracjami; ze strony klienta to zapewnienie efektywnego współdziałania oraz stworzenie dogodnych warunków do wykonania zadania,
 • długoterminowość – nastawienie na długi czas współpracy a nie na doraźnie płynące z niej korzyści.

 

Wybrane działy prawa
związane z obszarem naszego działania