Dotychczas koncentrowałeś swoją uwagę na osobie prawnika, informacjach o nim, świadczonych przez niego usługach i jego specjalizacji zawodowej. Starałeś się określić swoje oczekiwania i wymagania wobec niego. Podejmowałeś trud oceny, czy jest to prawnik kompetentny w sprawach, które chcesz mu powierzyć i czy podoła Twoim oczekiwaniom i wymaganiom. Teraz pora skoncentrować się na Twojej sprawie lub problemie, a także na samej usłudze, która ma sprawę lub problem rozwiązać. Przygotuj się do spotkania z prawnikiem i podjęcia ostatecznej decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego prawnika.

Jest dużo prawdy w stwierdzeniu, że w relacji z prawnikiem najważniejsze jest pierwsze wrażenie. To właśnie poprzez oczekiwania, wrażenia i wywołane nimi emocje w pierwszym rzędzie oceniamy nasze relacje. Dotyczy to zarówno klienta, jak i prawnika (należy pamiętać, że to nie tylko klient wybiera prawnika, ale i prawnik klienta). Jeżeli "chemia" zadziała od samego początku, dobrze rokuje to nawiązaniu, pogłębieniu i dalszemu rozwojowi relacji. Dlatego obie strony muszą być przygotowane do pierwszej rozmowy, a klient powinien poczynić rozsądne i realistyczne założenia co do jej przebiegu, ewentualnego podjęcia decyzji o zakupie usługi oraz zasad i warunków jej realizacji i rezultatów.

 

Przygotowanie do rozmowy z prawnikiem
↑↓

Co to znaczy być dobrze przygotowanym do pierwszej rozmowy z prawnikiem? Część klientów oczekuje, że prawnik, do którego przyjdą, by powierzyć mu sprawę lub problem, od razu będzie ich prowadził za rękę, podejmował za nich decyzje, rozstrzygał dylematy, wybierał i wdrażał rozwiązania. Inni przeciwnie, uważają, że prawnik będzie od początku ich "najemnikiem" wykonującym wszelkie polecenia, bo przecież oni wiedzą najlepiej, o co w sprawie chodzi i jakie winno być rozwiązanie.

Korzystanie z pomocy prawnika wymaga tymczasem przygotowania i współdziałania ze strony klienta. Im jest on lepiej przygotowany i aktywniejszy we współdziałaniu (w dobrym tego słowa znaczeniu, ale nie nadaktywny), tym lepiej przebiega świadczenie usługi i zdrowsza jest relacja z prawnikiem.

Dla Twojej wygody stworzyliśmy listę kontrolną, która pomoże Ci przygotować się do spotkania z prawnikiem. Nie aspirujemy tu do wyczerpania tematu, ale mamy nadzieję, że lista ta pomoże rozpoznać, zgromadzić i usystematyzować istotne w sprawie informacje, wyjaśnienia, dowody, uwarunkowania i zależności między nimi.

I jeszcze jedno: nie należy spodziewać się zbyt wiele po pierwszej rozmowie. Coraz częściej bowiem, ze względu na ciągle wzrastające wymogi i obowiązki prawników, muszą oni, jeszcze zanim podejmą decyzję o przyjęciu sprawy, rozpoznać, wyjaśnić i rozstrzygnąć szereg kwestii wstępnych, formalnych i merytorycznych. W szczególności dotyczy to identyfikacji klienta i sprawy pod kątem tego, czy nie występuje np. przypadek tzw. spraw niedopuszczalnych, konflikt interesów, prania pieniędzy. Nadto zanim prawnik przystąpi do świadczenia usługi, należy uregulować kwestie zakresu i sposobu jej świadczenia, wynagrodzenia i płatności.

Czy Klient może sam rozsądnie i realistycznie spróbować zaprojektować usługę "szytą dla niego na miarę"? To niełatwe, ale możliwe. Ostatecznie zresztą taki wysiłek się opłaca. Co więcej, może spotkać się z aprobatą prawnika i ułatwić mu podjęcie decyzji o przyjęciu sprawy. Pozwoli mu to bowiem na lepsze rozpoznanie nie tylko samej sprawy, ale przede wszystkim oczekiwań i wymagań klienta, jego preferencji i rozwiązań nie do zaakceptowania. Projektowanie usługi to w gruncie rzeczy podsumowanie wielu decyzji podjętych jeszcze na etapie poszukiwania prawnika, tylko z nieco innego punktu widzenia (przejście z orientacji na prawnika do orientacji na usługę).

Dla ułatwienia przygotowaliśmy ankietę, która pozwoli na zaprojektowanie Twojej usługi. Życzymy powodzenia.

Dla Twoich kontaktów i relacji z prawnikiem, a także dla samego prowadzenia sprawy, duże znaczenia ma Twoje przygotowanie do spotkania. Im lepiej przyjdziesz na nie przygotowany, tym szybciej, sprawniej i efektywniej uzyskasz właściwą pomoc prawną.

O czym warto pamiętać
↑↓

 • nie wolno niczego, co dla sprawy istotne, ukrywać przed prawnikiem (obowiązuje go tajemnica zawodowa, nakazująca zachowanie w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej),
 • nie wolno próbować ograniczać niezależności prawnika (wywierać na niego wpływu, nacisku, stosować przymusu, wydawać mu wiążących poleceń lub wskazówek), bo jego niezależność leży w Twoim interesie,
 • ma on prawo ustalenia i potwierdzenia Twojej tożsamości jako klienta; co więcej, w niektórych przypadkach jest to jego obowiązek – prawnik musi przekazać Twoje dane właściwym władzom (kwestia przeciwdziałania praniu pieniędzy),
 • pomoc prawną rozwiązującą Twój problem nie zawsze uzyskasz od razu (jest to niemożliwe zwłaszcza przy sprawach nietypowych, skomplikowanych lub w razie braku potwierdzenia istotnych dla sprawy okoliczności),
 • możesz spotkać się z odmową świadczenia pomocy prawnej, gdy prawnik ma ku temu ważny powód (np. przyjęcia zlecenia zakazują przepisy prawa lub etyki zawodowej, występuje konflikt interesów, prawnik nie ma specjalistycznej wiedzy koniecznej do prowadzenia sprawy, prawnik ma inne zobowiązania, które nie pozwalają na przyjęcie zlecenia).

Lista kontrolna
↑↓

Przed spotkaniem z prawnikiem sprawdź poniższą listę kontrolną:

1. Na czym polega Twój problem?

 • zdefiniuj istotę problemu (jaki jest jego charakter i natura; na czym on polega)
 • opisz go swoimi słowami (fakty i okoliczności związane z problemem, ich źródła, przyczyny i skutki)

2. Jakie są uwarunkowania związane z problemem?

Zdefiniuj i opisz uwarunkowania: • osobiste • rodzinne • życiowe • majątkowe • finansowe • gospodarcze • organizacyjne • handlowe • techniczne • technologiczne • inne

3. Czy problem jest udokumentowany?

Ustal, w czyim posiadaniu znajdują się dokumenty lub inne materiały.

 • dokumenty urzędowe / prywatne,
 • inne materiały (korespondencja, publikacje, dane lub bazy danych, zdjęcia, filmy, nagrania, bilingi, ekspertyzy, opinie, operaty, analizy itd.).

Zbierz, usystematyzuj i przynieś.

4. Kto ma wiedzę o problemie?

 • świadkowie (imię i nazwisko, adres),
 • władze lub organy rządowe / samorządowe (nazwa, adres, dane kontaktowe, osoby kontaktowe),
 • inne instytucje (nazwa, adres, dane kontaktowe, osoby kontaktowe),
 • biegli, rzeczoznawcy,
 • inni eksperci (imię i nazwisko, adres),
 • kto jeszcze może pomóc

Rozpoznaj, zidentyfikuj, zbierz i przynieś dane.

5. Jakie są przeszkody w dotarciu do istoty problemu?

Rozpoznaj i zdefiniuj.

6. Jakie są ryzyka związane z problemem lub jego rozwiązaniem?

Rozpoznaj i zdefiniuj.

7. Jakie znaczenie (wartość) ma dla Ciebie problem i jego rozwiązanie?

Zdefiniuj i określ wartość (znaczenie) problemu.

8. Czy znasz stronę przeciwną?

 • imię i nazwisko / nazwa
 • adres
 • dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
 • osoby kontaktowe / przedstawiciele

Zidentyfikuj i przynieś dane.