Kapitał ludzki - zatrudnienie, działalność wykonywana osobiście, zawody regulowane, samozatrudnienie
↑↓

 • Regulacja rynku pracy, zawodów i działalności wykonywanej osobiście (agencje zatrudnienia - pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy, wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce, podejmowanie pracy u pracodawców zagranicznych, zawody lub działalność regulowana)
 • Podmiot zatrudniający (legislacja w zakresie prawa zakładowego – układy i porozumienia zbiorowe, statuty, regulaminy, procedury, pakty i pakiety pracownicze, instrukcje, polityki, zarządzenia, restrukturyzacje, przekształcenia i przejście na innego pracodawcę, zwolnienia grupowe, spory zbiorowe)
 • Zatrudnienie pracownicze (nawiązanie, zmiany i rozwiązanie stosunku pracy, nietypowe formy zatrudnienia, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, świadczenia związane z zatrudnieniem, działalność socjalna)
 • Zatrudnienie niepracownicze (zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego, w tym zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, pracy nakładczej, menedżerskich doradczych)
 • Działalność wykonywania osobiście (funkcje w organach osób prawnych - zarządy, rady nadzorcze, komisje rewizyjne i inne organy, arbitrzy i mediatorzy, biegli i rzeczoznawcy) i zawody regulowane (uzyskiwanie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, wykonywanie zawodu)
 • Samozatrudnienie (podejmowanie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach outsourcingu na rzecz przedsiębiorcy kontrahenta)
 • Praktyki absolwenckie, studenckie, staże zawodowe, wolontariat, praca małoletnich
 • Własność intelektualna (prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych, ochrona wyników badań, ochrona innych rezultatów pracy intelektualnej) i przemysłowa (wzory przemysłowe, znaki towarowe i inne oznaczenia, ochrona nazw i firm) - przy współpracy z kancelarią rzeczników patentowych,
 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją (ochrona informacji i danych w zatrudnieniu i usługach profesjonalnych, prawnie chronione tajemnice, nieuczciwe ingerencje w stosunki umowne, nieprawdziwe informacje)
 • Relacje ze związkami zawodowymi i pracodawców, przedstawicielem i przedstawicielstwem pracowników, samorządami zakładowymi lub zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi
 • Obciążenia publicznoprawne podmiotów zatrudniających, zatrudnionych i samozatrudnionych, wykonujących funkcje w organach, zawody regulowane lub osobistą działalność (podatki PIT i VAT oraz opłaty - przy współpracy z kancelarią doradców podatkowych, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, odpowiedzialności cywilnej, zgłoszenia i sprawozdawczość, tworzenie funduszy)

Nieruchomości, infrastruktura i ochrona środowiska
↑↓

 • Gospodarowanie nieruchomościami (podziały, scalanie i podziały, scalanie u wymiana, prawo pierwokupu, wywłaszczanie, zwrot, księgi wieczyste i hipoteka, ewidencja gruntów, geodezja, regulacje stanu prawnego i obrotu nieruchomościami, odzyskiwanie, przekształcanie praw, planowanie przestrzenne)
 • Nabywanie i komercjalizacja nieruchomości (obrót, oddanie do korzystania - użyczenie, najem, dzierżawa, leasing, na cele marketingowe, obciążanie, nabywanie przez cudzoziemców)
 • Wykonywanie prawa własności i inne praw do nieruchomości oraz ich ochrona
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Drogi publiczne i niepubliczne
 • Przesył energii (służebność przesyłu)
 • Procesy budowlane (zgłoszenia, pozwolenia na budowę, roboty budowlane, nadzory, dopuszczenie do użytkowania)
 • Ochrona środowiska (ochrona przyrody, utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, korzystanie i szkody przeciwko środowisku, organizacje odzysku)
 • Obciążenia publicznoprawne (podatki - przy współpracy z kancelarią doradców podatkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste lub inne obciążenia nieruchomości, audiacenckie, wyceny i rozliczenia za nieruchomości - przy współpracy z rzeczoznawcą majątkowym)

Komunikacja rynkowa oraz dystrybucja produktów i usług
↑↓

 • Marketing w obrocie produktów i usług i usługami (przetwarzanie informacji i danych, strategie, kampanie, akcje i przekazy marketingowe, kanały dystrybucji i komunikacji rynkowej)
 • Badania rynkowe produktów, usług, klientów i konkurentów (ilościowe i jakościowe)
 • Media, IT i nowe technologie w dystrybucji i komunikacji rynkowej (wydawnictwa, prasa, radio, telewizja, kino, reklama zewnętrzna, Internet, media elektroniczne i mobilne, e-commerce, e-procurement, e-obsługa klienta)
 • Regulacja obrotu produktami i usługami (koncesje, zezwolenia i inne wymogi, ochrona klienta, oznaczania, znakowanie, etykietowanie, certyfikowanie, normalizacja, standaryzowanie, bezpieczeństwo, import, wprowadzanie do obrotu i obrót, wycofywanie z obrotu)
 • Doradztwo kontraktowe (umowy lub porozumienia agencyjne i przedstawicielskie, importowe i eksportowe, dystrybucyjne, wyłączności dostaw lub zakupów, sieciowe, franczyzowe, zarządzania kategoriami produktów, komercjalizacyjne, specjalizacyjne, kooperacyjne, podwykonawcze, z agencjami reklamowymi i PR, domami mediowymi, agencjami badawczymi, z zakresu IT, własności intelektualnej i przemysłowej, transferu technologii, know-how i tajemnic prawnie chronionych)
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona konkurencji (porozumienia rynkowe i zakazane klauzule umowne, zbiorowe naruszenia interesów konsumentów, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe)
 • Własność intelektualna (prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych, ochrona wyników badań, ochrona innych rezultatów pracy intelektualnej) i przemysłowa (wzory przemysłowe, znaki towarowe i inne oznaczenia, ochrona nazw i firm) - przy współpracy z kancelarią rzeczników patentowych
 • Podatki VAT, CIT, PIT, PCC - przy współpracy z kancelarią doradców podatkowych

Obsługa przedsiębiorców
↑↓

 • Przedsiębiorcy (zakładanie i rejestrowanie, koncesje i zezwolenia, zmiany właścicielskie, przekształcania, podział, łączenie, programy naprawcze, zawieszanie działalności, likwidacja, upadłość, zbywanie lub obciążenie praw udziałowych, akcji lub innych praw majątkowych, znoszenie współwłasności, podziały w wyniku separacji, rozwodu lub spadkobrania)
 • Przedsiębiorstwa (tworzenie i znoszenie oddziałów, filii lub przedstawicielstw oraz wewnętrznych jednostek i komórek organizacyjnych, zbywanie lub oddanie do korzystania, obciążanie majątku, restrukturyzacje)
 • Legislacja zakładowa (statuty, uchwały, regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje, wytyczne, układy i porozumienia zakładowe lub ponadzakładowe, polityki, obowiązkowe informacje i zawiadomienia, oświadczenia i zaświadczenia)
 • Obsługa zgromadzeń lub innych posiedzeń organów przedsiębiorców

Zastępstwo prawne i procesowe
↑↓

 • Zastępstwo prawne (mediacje, negocjacje, posiedzenia organów)
 • Zastępstwo procesowe (postępowania: administracyjne, przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą, Państwową Inspekcją Pracy, organami podatkowymi i skarbowymi – przy współpracy z kancelarią doradców podatkowych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • Windykacja należności

 

 

Przetwórstwo przemysłowe
↑↓

Artykuły spożywcze
Urządzenia informatyczne, elektroniczne, elektryczne, metrologiczne, wsparcia komunikacji i dystrybucji rynkowej

Napoje
Rozwiązania informatyczne, elektroniczne, elektryczne, metrologiczne, wsparcia komunikacji i dystrybucji rynkowej

Handel
↑↓

 • Handel hurtowy i detaliczny
 • Handel elektroniczny
 • Handel specjalistyczny (poza siecią sklepową)
 • Sieci handlowe (np. dystrybucyjne, franchisingowe, networkingowe, klastry)
 • Pośrednictwo i zastępstwo handlowe (np. agenci, dealerzy, brokerzy, powiernicy)
 • Usługi posprzedażne i obsługa klienta

Obsługa rynku nieruchomości
↑↓

 • Obrót i komercjalizacja
 • Działalność deweloperska i inna budowlana
 • Pośrednictwo, zarzadzanie i rzeczoznawstwo, usługi geodezyjne i kartograficzne
 • Działalność właścicieli i posiadaczy nieruchomości
 • Działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Procesy budowalne

Ochrona środowiska
↑↓

 • Segregowanie, zbieranie i transport odpadów
 • Wytwórcy i posiadacze odpadów
 • Przetwarzanie, odzyskiwanie i utylizacja odpadów
 • Korzystający ze środowiska
 • Działalność organizacji odzysku
 • Utrzymanie porządku i czystości

Technologie i media
↑↓

 • IT (twórczość, produkcja, dystrybucja, usługi powiązane)
 • Elektronika, elektryka, metrologia
 • Usługi w zakresie informacji (przetwarzanie i zarządzanie informacją, ochrona informacji)
 • Media (wydawnictwa, radio i telewizja, internet – twórczość, produkcja, dystrybucja, usługi powiązane)

Usługi profesjonalne związane z otoczeniem biznesu
↑↓

 • Doradztwo i zarządzanie biznesowe
 • Zarządzanie majątkiem i pomoc w prowadzeniu interesów
 • Usługi przedstawicielskie, zastępstwa i powiernictwa
 • Usługi projektowe, architektoniczne i inżynieryjne, doradztwa technicznego oraz inne prace intelektualne i twórcze
 • Badania i analizy, rzeczoznawstwo
 • Informatyka (doradztwo w zakresie informatyki i usługi powiązane) i usługi informacyjne
 • Komunikacja rynkowa oraz badania rynkowe i społeczne
 • Ochronna osób i mienia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Usługi księgowe i doradztwa podatkowego

Turystyka i usługi towarzyszące
↑↓

 • Organizatorzy turystyki
 • Usługi hotelarskie w turystyce
 • Agenci i pośrednicy turystyczni
 • Usługi transportowe w turystyce (rejsowe i czarterowe)
 • Biura informacji, rezerwacji i doradztwa turystycznego
 • Usługi elektroniczne w turystyce