Publikacje
↑↓

 • Demaskator jako źródło ujawniania nadużyć na terenie zakładu pracy (PDF – 197 KB)
 • Ostatnie zmiany w zamówieniach publicznych (PDF – 216 KB)
 • Praca mobilna i pracownik mobilny w świetle uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19.11.2008 r. II PZP 11/08 (PDF – 212 KB)
 • Wzór przemysłowy – pomiędzy sztuką (formą) i biznesem (funkcją) a prawem (prewencją i ochroną) (PDF – 195 KB)
 • Jak Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować przedsiębiorcę po nowelizacji przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy? (PDF – 212 KB)
 • Między zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym – balansowanie na krawędzi prawa (PDF – 185 KB)
 • Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania w obrocie profesjonalnym – konieczność czy nieroztropność? (PDF – 205 KB)

Listy kontrolne
↑↓

Wśród licznych obowiązków nałożonych na nas jako obywateli, konsumentów czy przedsiębiorców jednym z podstawowych jest obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa. Nieznajomość prawa szkodzi i nie jest podstawą do usprawiedliwiania się. Z drugiej jednak strony nie sposób samodzielnie orientować się we wszystkim, co nas dotyczy.

Zagubionym w gąszczu przepisów proponujemy pomocne narzędzie w postaci tzw. list kontrolnych (checklist). Pozwalają one na uzyskanie minimum syntetycznej, jednorodnej i spójnej informacji o spełnianiu przez nas wymogów wynikających z regulacji prawnych dotyczących różnych obszarów naszej działalności.

Listy mają formę pytań, na które udziela się odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej. Bilans tych odpowiedzi umożliwia samodzielnie zorientowanie się, czy i w jakim zakresie przestrzegamy albo nie przestrzegamy przepisów prawa. To z kolei określa obszary ryzyka, na które musimy zwrócić uwagę i podjąć działania naprawcze. Lista kontrolna jest więc instrumentem samokontroli, przygotowującym zainteresowanych do ewentualnej rzeczywistej kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

Listy kontrolne to jedna z usług świadczonych przez Kancelarię. Dostępne listy kontrolne:

 • Przyjęcie pracownika do pracy
 • Zwolnienie pracownika z pracy
 • Dokumentacja zakładowa
 • Dokumentacja "Stanowisko biurowe"
 • Dokumentacja "Stanowisko robocze"
 • Dokumentacja "Obiekt pracy"

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z takiej usługi, prosimy o kontakt z Kancelarią.